បន្ទប់ទាំងអស់

Studio

$30,500
  • បន្ទប់ទឹក 1
  • បន្ទប់គេង 1
  • ផ្ទះបាយ 1

2 Bedrooms

$62,000
  • បន្ទប់ទឹក 1
  • បន្ទប់គេង 2
  • ផ្ទះបាយ 1